I M E D I A S   K I A D Ó
Főoldalra

A könyv megrendelhető e-mailben (info@imediaskiado.com). Két munkanapon belül postázzuk.
A postaköltség 1 példány esetében: átutalásos számlával 700 Ft, utánvéttel 2200- Ft.

Ára: 2800- Ft + postaköltség
CZIRÁKI ZSUZSANNA:
AZ ERDÉLYI SZÁSZOK TÖRTÉNETE
ERDÉLYI SZÁSZ IRODALOMTÖRTÉNET
 

Teljesen valószínűtlen története van az erdélyi szászoknak.
Ez a történet egy kisebbségről szól, amely 800 év után elhagyta a szülőföldjét, és visszavándorolt oda, ahonnét egykor érkezett.

Egész falvak kerekedtek fel, hogy Németországba költözzenek. Jónéhány olyan falu is van, ahol csak az idősebbek maradtak ott.
szászok által elhagyott, gazdátlan lakóházakon és a gyülekezet nélküli templomokon hamar meglátszott a gondoskodás hiánya.

Mindebből két dolog mindenképpen következik. Az egyik, hogy 800 éven át meg lehetett őrizni az eredeti kötődéseket, a közösség képes volt ellenállni minden beolvasztási kísérletnek - német maradt.
A másik, hogy néhány év elég volt ahhoz, hogy ennek az életerős, virágzó kultúrát teremtő közösségnek még hírmondója is alig maradjon. Körülbelül kétszázezer ember, a szász lakosság túlnyomó többsége hagyta el Erdélyt.
A mai Szászföld még egyszerre mutatja az értékeket és az egyre növekvő hiányt, a gazdátlanságot, a pusztulást.

Van-e tanulsága ennek a történetnek? Mit jelenthet számunkra ez a történet? A szászok távozásával közös erdélyi értékeink kerültek veszélybe. A kopott lakóházak, a beomlott falú templomok egyre gyakoribb látványa kínzó kérdések sorát vetíti elénk.

Cziráki Zsuzsanna könyvéből az előzményeket ismerhetjük meg: a szászok történetét és irodalmát - a szászok szemszögéből vizsgálva. Ez a nézőpont a magyar olvasó számára különösen izgalmas, hiszen az erdélyi történelem és irodalom sokszor ismert eseményeit vizsgálhatjuk meg egy másik megközelítésből.

A könyvben 50 fekete-fehér fénykép segíti a tájékozódást

(317 oldal, A/5-ös méret)

A könyv tartalomjegyzéke:

Az erdélyi szászok története
7

I. A betelepülés kora 8
Az erdélyi szászok eredete: honnan jöttek? 8
Legendák 8
Nyelvészeti adatok 10
Régészeti adatok 11
Írott források 11
II. Géza telepítési programja 14
Kérdések Géza körül 15
A legkorábbi adatok 18
Az első telepesek berendezkedése Erdélyben 19
A szászok földje 20
Egykis kitérő: a Német Lovagrend Erdélyben 24
Portré: II. Géza 26
Forrás: Az Andreanum 28
Kitekintés: Nagyszeben 31
II. Az erdélyi szászok a középkori Magyar Királyságban 34
Erdély mint a középkori Magyar Királyság része 34
A tatárjárás 34

Újjászervezés a tatárjárás után 35
Az Árpád-ház kihalása után 38
Török veszedelem Erdélyben 41
Városfalak és erődtemplomok 45
Török hadjáratok 49
Szászföld és a Szász Nemzeti Egyetem kialakulása 53
Nagyszeben és a "hét szék" 53
A Barcaság 54
Beszterce vidéke 54
A "két szék" 55
Vármegyei területen fekvő városok és falvak 55
Az önrendelkezés 56
A szász gazdaság és társadalom a középkorban 58
Ipar 59
Kereskedelem 61
Portré: brassói szász előkelők a középkorban 63
Források: a tatárjárás Erdélyben 64
Források: Szászsebes ostroma 65
Kitekintés: Kolozsvár 67


III. Az erdélyi szászok a Fejedelemség korában 70
Az erdélyi szászok a középkori Magyar Királyság felbomlása idején
70
Mohács után 70
Az Erdélyi Fejedelemség és a szászok 73
Reformáció Szászföldön 77
Johannes Honterus 80
Egyházszervezet 82
Bocskaitól Báthori Gáborig: a szászság a nehéz időkben 85
Báthori Zsigmond 87
Bocskai 89
Báthori Gábor 90
Erdély virágzása és bukása: a szászok Bethlen Gábor és a Rákócziak idején 92
Bethlen Gábor 93
I. Rákóczi György 95
II. Rákóczi György 98
A szász társadalom és gazdaság a XVI-XVII. században 100
Bányászat 101
Kereskedelem 102
Versenytársak 103
Vagyon és egyenlőség 104
Falvak és szegények 105
A török kiűzése 107
Habsburgok és törökök 110
Portré: Weiss Mihály 112
Forrás: Fejedelmi levél Bethlen Gábor korából 113
Forrás: Báthori István megerősíti a szászok törvénykönyvét 115
Kitekintés: Brassó 116
IV. A Habsburg sas szárnyai alatt 121
Habsburg hatalomátvétel: Gubernium és felvilágosult abszolutizmus
121
II. Rákóczi Ferenc fejedelemsége 123
Felvilágosodás és abszolutizmus 124
II. József 126
Új telepesek Szászföldön 127
A szász nemzeti ébredés és a magyar szabadságharc 129
A szász művelődés 131
Reformok és egyesületek 132
Ludwig Roth 133
Szászok és magyarok 135
Gazdaság és társadalom 136
Erdély az új rendben 137
Gazdasági fejlődés 138
Beköltözők a Szászföldre 141
Polgárosodás 143
Portré: Samuel von Brukenthal 144
Forrás: S. Brukenthal a szászföldi koncivilitásról 146
Forrás: Kossuth-nóta Szászföldről 148
Kitekintés: Beszterce 148
V. A magyar szabadságharc leverésétől az első világháborúig
151
A neoabszolutizmus hatásai Szászföldön 151
A szászok 1849 után 152
Központosítás 154
A magyar kiegyezés és a szász politikai törekvések 155
Az uralkodó kezdeményezései 156
Unió és kiegyezés 157
Ószászok és Újszászok 159
Nemzetiségi problémák 161
Modernizáció és iparosodás 163
Mezőgazdaság 164
Ipar 165
Infrastruktúra 167
Az erdélyi szász társadalom az első világháború előtt 169
A nők helyzete 170
Egyesületek 171
Portré: Carl Wolff 173
Forrás: törvény Szászföld közigazgatási átszervezéséről 174
Forrás: a Szász Néppárt választási programja 176
Kitekintés: Segesvár 177
VI. Az erdélyi szászok a XX. században 179
Az első világháború és következményei Szászföldön 179
Az első világháborúban 180
Válságjelenségek 182
Az erdélyi szászok a két világháború között 183
Ígéretek és valóság 184
Régi és új eszmék 187
A második világháború és a kommunista hatalomátvétel 189
Az újjászerveződés és feltételei 191
Ceauşescu 193
A szászság és a rendszerváltás 194
Portré: Friedrich Teutsch 197
Forrás: a medgyesi nyilatkozat 198
Forrás: az észak-erdélyi szászok kitelepítése 201
Kitekintés: Medgyes 203

Az erdélyi szász irodalom története 205

I. A középkor irodalma 206
A betelepülés kora 206
Szász egyházi irodalom a középkorban 209
Világi irodalom és művelődés 212
Szemelvények 216
II. Humanizmus és reformáció 218
Johannes Honterus és Szászföld reformációja 221
Politikai irodalom és kodifikációs tevékenység 224
Egyházi irodalom 226
Világi irodalom 229
Történetírás 231
Könyvnyomtatás és művelődés 237
Szemelvények 240
III. A barokk irodalma 242
Egyházi irodalom 243
Világi irodalom 246
Történetírás 251
A barokk dráma 253
Oktatás, tudomány a barokk korában 254
Szemelvények 256
IV. A felvilágosodás Szászföldön 261
A felvilágosodás szász lírája és epikája 263
Tudományos irodalom 265
Dráma és színjátszás a felvilágosodás korában 270
Könyvnyomtatás, könyvkiadás a felvilágosodás korában 271
Szemelvények 273
V. A XIX. század irodalma 274
Szépirodalom 276
Tudományos irodalom 282
A szász sajtó 286
A szász színház 288
Szemelvények 289
VI. A XX. század irodalma 293
Jelentősebb szerzők 296
Szemelvény 303

Irodalom 306


Német katonasírok a kerci
templom udvaránA miklóstelki erődtemplom falában 
kialakított táj- és vendégszobaVölc temploma
Szénégetés a szászföldönHolcmány temploma