I M E D I A S   K I A D Ó

 

Főoldalra

A CD megrendelhető e-mailben (info@imediaskiado.com). Két munkanapon belül postázzuk.
A postaköltség 1 példány esetében: átutalásos számlával 400 Ft, utánvéttel 1000- Ft.

HÁRMAS KIS-TÜKÖR CD-ROM

   Telefon:  20 494 4126

 

Ára: 4400Ft + postaköltség

 

 

A Hármas Kis Tükör 1773 és 1850 között mintegy 50 kiadást és átdolgozást ért meg, és mint tankönyv, egyike volt a legismertebb, legfontosabb magyar könyveknek. Több nemzedék számára ez a mű jelentette a Magyarországról szóló ismeretek alapjait.
Összefogottsága, világos szerkezete, reális szemlélete, gördülékeny stílusa ma is élvezetes olvasmánnyá teszik. Kiadványunk az utolsó, 1850. évi változat betű szerinti átírása. Sokoldalúan felhasználható műről van szó: a történelmi, helytörténeti tájékozódáson túl kitűnő szemléltetési, feldolgozási lehetőségeket nyújt az oktatásban is.

A mű a korábbi kiadásokhoz képest sokkal részletesebb, valamint sok reformkori és 1848-49-es tényt, érdekességet tartalmaz, így forrásértéke is jelentős. Sok részlet rajzolja elénk a 19. század világát: egyaránt megtalálható a könyvben a magyar huszárezredek uniformisainak leírása, és a Lánchídon betartandó szabályok, díjak gyűjteménye.

A mintegy 350 oldalas szöveget digitalizáltuk. A szövegben tetszőlegesen megadott szavakra kereshet a felhasználó, és a földrajzi nevek régies (és nem egységes) írása miatt egy helynévmutatót is készítettünk. A szövegrészek kinyomtathatók.

A mű fő fejezetei:
A Császári Birodalom leírása, Magyarország leírása, vármegyéi, Magyarország polgári állapota, kormányzása, intézményei, Erdély leírása, intézményei, története, Magyarország története, Mértékegységek, erkölcsi szabályok, helyesírás és mások.

A CD a Kistükör teljes szövegét tartalmazza, a történeti részeket is.

 

Olasz háboru.

Az első sereg Stájeren, Krainon 's Friaulon keresztül, Aquileját és Veronát elhagyván Paviáig nyomult elő. Olaszországban Berengár fejedelem, ki az lasz királyságra vágyott, háromszor nagyobb sereggel állott ki a' magyarok ellen.
Látván a' magyarok a' németeknek és olaszoknak nagy számát - felette megrémültek, 's a' visszavonulhatás végett kezdettek az ellenséggel alkudozni.

Észrevévén az Olaszok is a' magyarok szorúlt állapotjokat, az alkudozásról semmit se akartak tudni. A' magyarok még azt is igérték, hogy készek minden prédát, hadi podgyászt, fegyvereiket, lovaikat hátra hagyni, csakhogy puszta élettel mehessenek hazájokba.

*A' magyarok azokat, kik az ellenség közül nékik fegyverrel ellen állottak, megölték; azokat pedig, kik előtök letevék a' fegyvert, Pórokká (Foglyokká) tették. Ha ezek gazdagok valának, nagy somma pénzen válták meg magokat, 's ezért kincseket hagyának uraiknak. A' szegényebb foglyokat, ha tapasztalták bennök a' vitézi bátorságot, föld ajándékozás mellett szabadosokká és katonáikká tették, ha pedig félénkenyeknek, vagy más okból katonaságra alkalmatlanoknak lenni vélték, őket szántásra, vetésre, bányászságra, kézi-malom őrlésre 's'b. szánták. Lásd Horvát István Szlavinok.

Erre a' már most felfuvalkodott olaszok azt válaszolák: "Ti úgy is kezünkben vagytok, döglött ebektől nem kell nekünk ajándék," ekkor a' Brenta folyó választá el a' két sereget.
E' szomorú helyzetben igy szóllának a' bátrabb magyarok egymáshoz: "Vitézek! az élet a' legfőbb kincs, mit ember elveszthet, ha bár esdeklésünk hijjában történt, ha a' futás lehetetlen, - itt magát megadni annyit tenne, mint az elkerülhetetlen halálnak torkába rohanni, - miért féljünk hát a' csatában elesni! - 's halál közben is öldöklést terjeszteni! Nem gyáva félelem, nem bátortalanság, hanem baleset jelen szorultságunknak oka. Azért férfiasan viaskodva elesni, nem annyi, mint meghalni, hanem dicsően élni! Ezen dicsőséget őseinktől öröklöttük, és ezen dicsőséget maradékainknak is hátra hagyjuk! Bizzunk magunkban, kik már ennél számosabb ellenséget is legyőzénk."
Ezen lelkes felszóllitásra a' Brenta folyót átusztatták, 's az olasz táborra rögtön rá rohantak, - az olaszok az előbbi csatázásokban kifáradván, kenyér és borral erősiték magokat - a' neki bőszült magyar had mindent, a' mi eleibe akadt, levágott, - 's mivel az olaszoknak lovaik a' gyepen szabadon legeltek, azokat is részint elfogdosták, részint nagy robajjal elszélesztették - úgy, hogy lóháton senki el nem futhatott. - Ezen egy napon 20 000 olaszt és németet vágtak le a' győzők. E' szerint semmivé tétetvén az Itália védelmére felállitott hadsereg, már most szabadon járták bé egész Olaszországot, Velenczét, Trevisót, Bádovát, Bresciát, Páviát meglátogatván Majlandig mentek, később sok prédával 's foglyokkal térvén vissza Magyarországba.

Ezen száguldozás ideje óta imádkoztak Olasz- 's Dalmát-országnak templomaikban imigy: "a' Magyaroknak haragjuktól ments meg Uram! minket!".


Egészségi szabályok

A' tök fris étel, fő- és csontban termő velővel,
Élj édes borral ha lehet, és gyenge malaczczal.
Ért füge, szőllő sem árt, sem a' híg tojomány nem okoz kárt.

Élsz ha piros borral, hús-lével, 's új tojománnyal,
És szép zsemlyével, testednek birsz erejével.

Alma, baraczk, körtvély, sajt, sós hús, a' gyakor téj,
Úgy a' szarvas-hús, nyúl-, kecske-, fővetlen ökör-hús
A' Vért sűritik, 's az erőtlen testet epesztik.

Végy a' halra diót, húsra kell enni sajtot,
Egy dió jó hasznos, árt kettő, három halálos.

Minden tojás után, végy poharat borral;
Fuss, mint méreg elől, sótalan étel elől.

Cseresznye.
Jó friss voltában a' gyenge cseresznye sokakban
Gyomrod tisztitja, magva kövedet töri - rontja.
'S készit jó vért, hogyha valóban megért.

Körte. Szilva.
Jó körtvély borral, - úgy mérget űzhetni dióval,
Hívesít a' szilva, hasadat tartja jól kinyilva.

Téj.
Ki köhögős mejjel, éljen: teve, kecske tejével.
Vagy szamarat fejjen és azzal szüntelen éljen.
Ártalmas a' téj, ha fejed fáj, vagy a' hideg tél.

Malacz pecsenye.
Néked bor nélkül a' malacz húst nem adom étkül;
Hogy ha veszed borral bátran jól lakhatol azzal.

Borsó.
A' borsó rútul puffaszt 's árt néked hajastul,
Foszszd le róla haját, jónak ajánlja magát.

Káposzta.
A' káposzta szorit, de jól készült leve lágyit,
Ha veszed egymásra hasadat inditja folyásra.

Zsállya.
Ki termeszt zsállyát, látja-é siralmas óráját?
Nem terem a' kertben orvosság, se dög, se halál ellen.
Ha élsz zsállyával, jobban birsz tested inával,
Nem reszket kezed is, elhagy a' hagymáz is.

Éde Répa.
Édes répa segit, - de benned sok szelet indit,
Vizelleted hajtja, de fogad valamennyire rontja;
Ne edd azt főtlen, - has tekerése kegyetlen.

Vaj, Savó.
A' vaj folytában, hasadat lágyitja valóban,
Gyenge savó mossa, gyomrod tisztitja, zavarja,
Must hasadat nyitja, de vizelleted' egyre szoritja.