I M E D I A S   K I A D Ó

 

Főoldalra

A könyv megrendelhető e-mailben (info@imediaskiado.com). Két munkanapon belül postázzuk.
A postaköltség 1 példány esetében: átutalásos számlával 400 Ft, utánvéttel 1200- Ft.

HÁRMAS KIS-TÜKÖR      Könyv, A/5, 190 oldal

     Telefon: 20 494 4126

 

Ára: 2500- Ft + postaköltség

 

 


A Hármas Kis Tükör 1773 és 1850 között mintegy 50 kiadást és átdolgozást ért meg, és mint tankönyv, egyike volt a legismertebb, legfontosabb magyar könyveknek. Több nemzedék számára ez a mű jelentette a Magyarországról szóló ismeretek alapjait.
Összefogottsága, világos szerkezete, reális szemlélete, gördülékeny stílusa ma is élvezetes olvasmánnyá teszik. Kiadványunk az utolsó, 1850. évi változat betű szerinti átírása. Sokoldalúan felhasználható műről van szó: a történelmi, helytörténeti tájékozódáson túl kitűnő szemléltetési, feldolgozási lehetőségeket nyújt az oktatásban is.


A mű a korábbi kiadásokhoz képest sokkal részletesebb, valamint sok reformkori és 1848-49-es tényt, érdekességet tartalmaz, így forrásértéke is jelentős. Sok részlet rajzolja elénk a 19. század világát: egyaránt megtalálható a könyvben a magyar huszárezredek uniformisainak leírása, és a Lánchídon betartandó szabályok, díjak gyűjteménye.

A könyv a Kistükör történeti fejezeteit nem, csak az országleírást tartalmazza.
A teljes szöveg a Hármas Kis-Tükör CD-n hozzáférhető.

 

RÉSZLETEK A SZÖVEGBŐL:

Pozsony vármegye
Pozsony vármegye: Gyüléseit 1848 előtt tartotta Pozsony városában. Örökös Fő-Ispán volt a' Pálffy herczegi v. grófi családnak idősbike v. senior tagja.
Van ebben 5 királyi város u. m. Pozsony, N. Szombat, Sz. György, Bazin és Modor; - 33 mezőváros; - 186 falu; - 63 puszta. Népessége 268 ezer lélek, nyelv: magyar, tót. - Nagysága 82 ezer négyszegű mértföld.
Pozsony vármegye 6 járásokra volt felosztva:
1. Pozsonyi, 2. Szeredi v. Külső, 3. Nagyszombati, 4. Csalóközi felső, 5. Csalóközi alsó, 6. Hegyentúli járás. Melly járásokat, szinte annyi 6 főszolgabírák; és 12 alszolgabírák, esküttjeikkel együtt kormányozták.
Rekrutákat v. ujonczokat Pozyony vármegye a' 2-dik számú Sándor muszka Czár nevét viselő magyar gyalog, és 8-ik számú huszár ezredekhez állít.

Pozsony megyében e' következő birtokos Családok laknak. Herczegek: Pálffy és Eszterházy. Grófok: Eszterházy, Pálffy, Zichy, Erdődy, Amadé, Apponyi, Nyáry, Szapáry, Zay, 'stb. Báró: Jeszenák. Nemesek: Bartal, Bittó, Majláth, Fekete, Németh, Fadgyas, Kondé, Udvarnoky, Petőcz, Jankó, Bacsák, Buzinkay, Balogh, Csehfalvi, Csehi, Petényi, Gudits, Földes, Dóka, Olgyai, Geörch, Thebery, Vermes, 'stb.

Szabad királyi városok.
Pozsony.
Pozsony-Vár-allya,
Nagy-Szombat.
Sz. György.
Bazin.
Modor.

4. Árva vármegye

Lengyelország szomszéd Árva vármegyével,
Hol Árva-vár, Kubin, Velicsna földével,
Itt lakik a' Tótság pálinkás népével,
És hegyes földének él zabkenyerével.

Árva nyomorban teng néped: de őrködik a' Hon
Szelleme, hogy ne legyen térein árva, fija.
Árva-Várallya, falu az Árva víz jobb partján, meredek kősziklán épült hires Árva várallyába, melybe Hunyady Mátyás király, Péter nevű hűségtelen cancellárát záratta, ezen szavakkal: Arva fuisti, Petre, arva eris, et in Arva morieris, azaz: "árva voltál, édes Péterem, árva leszel, és Árvában fogsz meghalni."
Az árvai erdőben medvék, farkasok, rókák, vadkecskék, vadmacskák, hiuzok, őzek találtatnak.
Alsó-Kubin,
Felső Kubin,
Trszta, Bobró, Namesztó,
Thurdosin, .
Velicsna v. Nagyfalu,

A Lánczhídon fizetendő tarifák

A) Egy gyalog személy 1 kr.
Ugyan az ha vállán vagy hátán terhet visz 2 kr.
Egy lovas személy minden teher tekintete nélkül 4 kr.
B) Egy báránytől, birkától, sertéstől, kecskétől, borjútól 's más efféle kisebb barmoktól fizettetik
2 kr.
C) Efféle barmot hajtó vagy vezető személy 1 kr
Egy fejős tehéntől, és minden vonó marhától ha szabadon hajtatik a' hidon
3 kr
Efféle marhát hajtó vagy vezető személy 1 kr
D) Egy terhetlen taligától, toló személlyel együtt 2 kr
Egy terhelt taligától, toló személlyel együtt 3 kr
Egy két kerekü üres taligától vonó személlyel együtt 3 kr
Egy két kerekü terhelt taligától, ha egy személy húzza 4 kr
Ha két személy húzza 6 kr
Ha három személy húzza 8 kr
És igy minden többi személytől egyenkint 2 kr
E) Egy üres kissebb paraszt-kocsitól, ha egy marha húzza 5 kr
Ha két marha húzza 8 kr
Ha három marha húzza 11 kr
Ha négy marha húzza 14 kr
És igy tovább minden marhától 3 kr
F) Egy üres középszerü szekértől vagy hosszabbitott parasztkocsitól, hintótól 's úgy nevezett stájer-kocsitól, ha egy marha húzza
8 kr
Ha két marha húzza 12 kr.
Ha három marha húzza 16 kr.
Ha négy marha húzza 20 kr.
És igy tovább minden marhától 4 kr.
G) Egy üres, német tartománybeli, úgy szinte cseh- és morvaországi szekér valamint a' nagy szekerek, úgy nevezett landkocsisok
Ha egy marha húzza 10 kr
Ha két marha húzza 16 kr
Ha három marha húzza 22 kr.
Ha négy marha húzza 28 kr.
És igy tovább minden marhától 6 kr.
H) Egy marhától, melly kisebb magyar- vagy erdélyországi terhelt szekér eleibe van fogva
8 kr.
Két marhától 14 kr.
háromtól 20 kr.
Négytől 26 kr
Öttől 36 kr
hattól 48 kr
I) Egy nagyobb, magyar- vagy erdélyországi szekér, úgy szinte egy hosszabított parasztkocsi, melly utóbbi, ha mesterségi szerekkel terhelve van, két marhától  20 kr.
Háromtól 30 kr.
Négytől 40 kr.
Öttől 50 kr
hattól 1 ft.
Haton felül pedig minden marhától 8 kr.
Terhelt hintók 's ugy nevezett stájerkocsik, mellyeken a' kocsison kivül négy személynél több vagyon, ezen 9-dik pont szerint, mint terhelt kocsik fizetnek.
K) Egy terhelt német tartományi, úgy szinte cseh- és morvaországi szekér, valamint a' terhelt úgy nevezett landkocsisok ha egy marha húzza   20 kr.
Ha két marha húzza 30 kr.
Ha három 45 kr.
Ha négy 1 ft.
Ha öt 1 ft. 15 kr.
Ha hat 1 ft. 30 kr.
Haton felül pedig minden marhától 15 kr.
Ha az egy igás szekérnek terhe egy mázsánál, a' két igásé kettőnél, a' három- és több igásé pedig három mázsánál többet nem nyom, akkor a' marha úgy tekintetik, mintha üres szekeret vonna, különben pedig mint terhetvonótól fizettetik.
L) Azon szekerek, mellyek borral, musttal, máslással, serrel, pálinkával, 's egyéb illyes kereskedésben előforduló szerekkel terhelve vannak, nem a' marha számától, hanem akó szerint fizetnek és pedig minden akótól   4 kr.
M) Minden nagyobb gulya- vagy vágómarhától darabonként 5 kr.

Minthogy csalárdság által hasznot keresni szabad nem lenne, azért mindazok, kik fortélyosság által a' hidvámot megröviditik, hármas vám' fizetésén kívűl, még a' netalán okozandó költség' megadására is köteleztetnek.