Imedias Kiadó

 

Szabó Oresztnek a ruszinokról szóló, 1913-ban kiadott

 

könyvének elektronikus újrakiadása (CD-ROM!)

 

Eredeti cím: A magyar oroszokról (Ruthének)

 

Egy máig nélkülözhetetlen kézikönyv CD-ROM változata  

Az 1913-ban megjelent könyv az első magyar nyelvű összefoglaló a magyarországi ruszinokról, rengeteg értékes, fontos információval, érdekességekkel.

 

-------------------------------------------------------

 

Rendelje meg most!

- emailen: info@imediaskiado.com

- telefonon: 30 576 6204 (Lóczy István)

 

Ára 4800- Ft a postaköltséggel együtt (átutalással vagy postai csekken)

 

Két példány megrendelése esetén egy harmadikat ajándékba adunk.

 

További információkkal természetesen örömmel állunk az Önök rendelkezésére emailen, vagy a 30 576 6204-es telefonon. 

 

 

 

 

 

Szabó Oreszt könyve

 

A mű a magyarországi nemzetiségeket a 20. század elején bemutató könyvsorozat egyik kötete, ez a téma első átfogó magyar nyelvű összefoglalása.

 

Célja minél teljesebb és hiteles áttekintést adni a magyarországi ruszinok történetéről, népszokásairól, vallásáról és egyházáról. Megismerjük a ruszin népcsoportokat, az ünnepeket, a gazdálkodást, az egyházi és családi ünnepeket, a nép életének, kultúrájának számos területét (a részletes tartalomjegyzék a lap alján található).  A könyv lenyűgöző egyszerűséggel, egyben tudományos pontossággal dolgozza fel ezeket a bonyolult témákat, és érdekesen, meséket, legendákat idézve tárja az olvasó elé.

 

NÉPRAJZ

A rendkívül színes és részletes néprajzi áttekintés máig nélkülözhetetlen kézikönyvvé teszi a könyvet.

 

ÉLETKÖRÜLMÉNYEK, SZEGÉNYSÉG

Nagy hangsúlyt kap a könyvben a ruszin nép életkörülményeinek, szinte kilátástalan szegénységének vizsgálata, feltárása. Ennek során részletes képet kapunk a ruszimok lakta vidékek gazdálkodásáról, természeti viszonyairól valamint a megélhetést nehezítő törvényekről és jogszabályokról. A szegénységre szinte az amerikai kivándorlás az egyetlen lehetséges megoldás, aminek a családok széthullása lesz az elkerülhetetlen következménye.

Megismerjük a kormánynak a helyzet orvoslására kidolgozott, felemás reformtörekvéseit is.

 

VALLÁS ÉS EGYHÁZ

A ruszin nép számára viszontagságos életében a vallás és az egyház jelentette a legfőbb támaszt, a biztonságot. Szabó Oreszt ennek megfelelően részletesen bemutatja a hívek kapcsolatát görögkatolikus egyházukkal, papjaikkal, de magának az egyháznak a történetét és aktuális problémáit, az egyházon belüli nézeteket is. A szerző feltárja az anyanyelvű szertartások kérdésének számos vonatkozását, köztük a magyar nyelvű liturgia kérdéskörét is. Megismerjük a ruszinok lakta területen a görögkatolikus egyház szervezetét és vezetőit, valamint a szervezeten belüli vitákat, a skizmatikus mozgalmakat és sok más érdekes és fontos problémát.

  

 

A CD változatlan formában tartalmazza a könyv szövegét, a digitális feldolgozás pedig lehetővé teszi, hogy tetszőleges kifejezésekre kereshessünk a teljes szövegben, amely növeli a kiadvány felhasználhatóságát.

 

 

 

---------------------------------------------------------

 

Szabó Oreszt 1867-ben született félig magyar, félig ruszin családban. Jogászként tért vissza szülőföldjére, a Bereg megyei főispán titkára volt. Később a Magyarországi Görög Katolikusok Egyesületének elnöke, majd miniszteri titkárként és kormánybiztosként szolgálta ruszin népét, szülőföldjét. Az első világháború végén Szabó Oreszt elképzelései megfelelő alapot jelenthettek volna egy széles körben elfogadható rendezés számára, ezt azonban a politikai viszonyok nem tették lehetővé.   

 

----------------------------------------------------------

 

Részletes tartalomjegyzék

 

 

 

Ajánlás Tisza Istvánnak

Előszó

Bevezetés

 

Az oroszok száma és lakóhelye

 

Az orosz nép általános jellemzése

Sárosi, zempléni és szepesi kisoroszok

 

Az oroszok történelme és beszármazása

 

Mai elhelyezkedésük

 

Vallás és egyházi viszonyok

 

Közművelődés és tanügy

Irodalom és művészet

Népdalok

Mesék

Közmondások

Legendák

Kossuth a ruthén népköltészetben

Magyar hatások

 

Közgazdasági állapotok. Földművelés

Állattenyésztés

Juhtenyésztés

Gyümölcstermelés

Méhészet

Vadászat

Ipar, kereskedelem

 

Néprajz, külső arculat

A lakóház

A bútorzat

A ruházat

Táplálkozás

Közegészségügy

A huculokról

Népszokások. Születés

Házasság

Halálozás

Római saturnáliák nyomai

Ünnepi szokások

Vízkereszt

Húsvét

Karácsony

Szent János éje

Jánosnapi szokás

Böjt és parasztillem

Parasztillem

Zene, tánc

Bucsujárás

Babona, gyógyítás

Néphiedelmek

 

A mai ruthén ügyek

A naptáregyesítés

Schizmatikus mozgalmak

Egy újságcikk a skizmamozgalomról

A schizmatikus mozgalomról

Az amerikai kivándorlás

Az amerikai kivándorlás hatásai

Zsidók és kazárok

A hegyvidéki gazdasági akció

 

Statisztikai vázlatok

 

A magyar liturgia

A görögkatolikusok az unió után