A katolikus Magyarország (1001-1901) c. könyv új, elektronikus kiadása (CD-ROM változat).

A katolikus egyház hivatalos, enciklopédikus kiadványa a magyarországi katolicizmus 900 évéről (1901-ből), magának az egyháznak a nézőpontjából. Szerzői egyházi vezetők illetve tudósok, a mű az esztergomi érsek védnökségével készült.

Az 1200 oldalas, 1300 fényképet tartalmazó hatalmas mű elektronikus újrakiadása CD-ROM-on.

A mű bármilyen egyháztörténeti téma esetében máig alapvető ismeretforrást jelent.


RENDELJE MEG MOST!

Ára: 4800- Ft (postaköltséggel együtt, átutalásos számlával)

Két példány megrendelése esetén egy harmadikat ajándékba adunk.

 

Megrendelhető:

- emailen: info@imediaskiado.com

- telefonon: 30 576 6204 (Lóczy István)

További információkkal is készséggel állunk az Ön rendelkezésére az email-címen és a telefonszámon egyaránt.

 


 

A katolikus Magyarország (1001-1901)

Szerkesztette: Dr. Kiss János és Dr. Sziklay János

 

A millennium idején számos összegzés jelent meg az ezeréves Magyarországról, a vármegyékről, a kultúra és a gazdaság teljesítményeiről. Ezek a színvonalas, gazdagon illusztrált művek máig megkerülhetetlenek, máig az adott témák legfontosabb forrásai közé tartoznak.

Ezeknek az alapvető műveknek a sorába tartozik „A katolikus Magyarország” című könyv is, amely 900 évet ölel fel, és minden fontosabb területre kiterjed, részletes információkkal, leírásokkal, képekkel.
A mű a lehető legteljesebb áttekintést nyújtja a magyar katolikus egyházról.

A nagy alakú, 1200 oldalas könyv három részre tagolódik:
1. A katolikus egyház története
Géza fejedelemtől a 19. század végének egyházpolitikai kérdéseiig, mintegy 300 oldalon, életrajzok a kiemelkedő személyiségekről (Szent Gellért, Pázmány Péter és sokan mások).

2. A művelődési tényezők története
A katolikus népoktatás, az elemi iskolák története, a középiskolák és az egyetemek. A papnevelő intézetek, Pazmaneum. Levéltárak, történeti intézet, Collegium Hungaricum. A katolikus irodalom, az igehirdetés, a hírlapirodalom története. A katolikus egyesületek és társaságok.

3. Egyházszervezet
A magyar szent korona területén lévő egyházmegyék ismertetése.
A történelmi Magyarország egyházszervezete, az érsekségek, püspökségek, és az egyes plébániák adataival (hatalmas mennyiségű adattal, nevekkel, plébánosok fényképeivel). A szerzetesrendek szervezetei, intézményei.

            


Részletes tartalomjegyzék:

1. RÉSZ.
A római katholikus egyház története Magyarországban.


ELSŐ FEJEZET.
A keresztény egyház alapítása és megszilárdítása. Gejza fejedelemtől szent László haláláig, 1095-ig.
1. Előzmények szent Istvánig 
2. A magyar keresztény egyház megalapitása és szervezése
szent István áltat  
3. Szent István további téritői munkássága. Szent Gellért
4. A hitélet és müvelődés szent Istvan atatt. Templomok, káptalanok, kolostorok  
5. Szent István utolsó évei. Imre. Zavaros idők  
6. A keresztényellenes mozgalom I. Endre es I. Béla alatt
7. A kereszténység belső megerősödése. Szent László. A szabolcsi zsinat

                 


         MÁSODIK FEJEZET.
         Az egyházi hatalomnak és közjogi tekintélyének kifejlődése. Kálmántól az Árpádok kihaltáig. 1096-1301.
1. Hitélet és hierarchiaí viszonyok a XII. és XIII. században
2. A szerzetesrendek
3. Kálmán uralkodása. Viszonya a szentszékhez. A keresztes hadjáratok. Törvényei
4. Belvillongások és egyházi zavarok korszaka III. Béláig 1114-1173
5. III. Béla uralkodása. Ujabb keresztes háború. 1173-1196.
6. A belvillongások káros visszahatása az egyházra Imre és II. Endre alatt.
7. Magyar keresztesek. Magyarország egyházi tilalom alatt. 1196-1235-ig
8. IV. Béla reformjai. A kunok befogadása. Tatárjárás. Az ország és az egyházak pusztulása
9. Az ország helyreállitása. A papság és a szerzetesrendek közreműködése. Az első magyar biboros. Belső zavarok. Boldog Margit. V. István  
10. Hanyatlás IV. László alatt. III. Endre meghiusult reformkisérletei. Az Árpádház kihalta
HARMADIK FEJEZET.
Magyarország az egyházszakadás alatt. Az Anjouk és Zsigmond országlása a bázeli zsinatig. 1301-1418.
1. Az ellenkirályok küzdelme Károly Róbert trónraléptéíg
2. Károly Róbert uralkodása.
3. Az egyház külső képe a XIV. század elején
4. Magyarország és az egyház víszonya Nagy Lajos és Mária
uralkodása alatt.
5. Az egyházszakadás megszüntetése Zsigmond alatt.

             

NEGYEDIK FEJEZET.
Magyarország és az egyház küzdelme az ozmán hódítás ellen.
1. Zsigmond uralkodása a konstanci zsinat után. Albert  
2. A Hunyadiak kora Mátyásig.
3. Mátyás király uralkodása  
4. Az általános hanyatlás a Jagellók alatt. A protestánsság
kezdete. A mohácsi katasztrófa.
ÖTÖDIK FEJEZET.
A török hódítás és a reformáció terjedése. I. Ferdinánd uralkodásától a bécsí békéig.
HATODIK FEJEZET.
A katholikus visszahatás a XVII. és XVIII. században. 1606-1780-ig.
1. Pazmány Péter és kora. 1606-1637-ig
2. A térítés növekedése. Sérelmi harcok.
3. Magyarország felszabaditása a török hódoltság alól. Szabadságharcok.
4. III. Károly uralkodása
5. Mária Terézia.
HETEDIK FEJEZET.
Az egyházpolitikai harcok kora 1780-tól a jelenkorig.
l. II. József.
2. Küzdelemi az alkotmány és a vallásügy kőrül. Esztergom helyreállitása. Politikai reakció. A vegyes házasságok. A radikális egyházpolitika kezdete.
3. A szabadság. A radikális egyházpolitikaí törvények. Autonomiai mozgalmak. A nemzet eltiprása. 1848-1849-ig.

4. Az önkényuralom. A radikális vallástörvények megszünése. A horvát hierarchia elszakitása. Konkordátum. A nemzet ébredése. 1850-1867

5. Az alkotmányos korszak az elkeresztelési harcig. 1867- 1890-ig
6. Az új egyházpolitikai törvények megalkotása. A katholikus társadalmi élet kialakulása. 1890-1900  
7. A Jubileumi év. 1900

                 

A második rész teljes áttekintést nyújt a katolikus papnevelő intézetekről, az egyház népiskoláiról, középiskoláiról, egyetemeiről. Műfajonként tárgyalja a katolikus irodalom történetét, a kevésbé ismert szerzőkről is információkkal szolgál. A hírlapok, a vallási egyesületek ismertetése a teljességre törekedve valósul meg.

A harmadik részben a teljes magyarországi egyházszervezetet ismerteti a könyv, az egyes plébániák szintjéig, a főpapok életrajzával és a plébánosok dataival, legtöbbször fényképeivel együtt. 

A második rész teljes áttekintést nyújt a katolikus papnevelő intézetekről, az egyház népiskoláiról, középiskoláiról, egyetemeiről. Műfajonként tárgyalja a katolikus irodalom történetét, a kevésbé ismert szerzőkről is információkkal szolgál. A hírlapok, a vallási egyesületek ismertetése a teljességre törekedve valósul meg.II. RÉSZ.

MŰVELŐDÉSI TÉNYEZŐK TÖRTÉNETE A KATHOLIKUS MAGYARORSZÁGBAN.

A katholikus népoktatás története Magyarországon
Népoktatás az Árpádok korában.
Elemi iskoláink 1553-1770
Népoktatásunk Mária Terézia után
Népiskoláink 1848-tól napjainkig

Katholikus középiskoláink története.A katolikus egyetemi oktatás

A veszprémi főiskola

A pécsi egyetem

Az Ó-Budai egyetem

A pozsonyi egyetem

Mátyás király budai egyeteme

Pázmány Péter egyeteme

A nagyszombati érseki egyetem rektorai és kancellárai

Az egyetem nevezetesebb tanárai

Az egyetem Mária Terézia alatt

Egyetemi tanárok II. József haláláig

Az egyetem II. József halála után

Adatok az egyetemről

A kassai egyetem

Külföldi főiskolák látogatása

Az egri érseki jogakadémia

A pécsi joglyceum

A kassai királyi jogakadémia

Szt. Ágoston papnevelő

A Pázmány-intézet

A budapesti központi papnevelő-intézet

Egyes egyházmegyék papnevelő intézetei

A vatikáni levéltár és a római magyar történeti intézet.

A római Collegium HungaricumIrodalom, művészet

A katholikus papság a magyar irodalomban

Világi próza

A hitújítás korának irodalma

A kath. visszahatás kora

Vallásos líra

A segédtudományok

A klasszicizmus kora

A nyelv ügye

Irodalmunk a kiegyezésig

A vallásos líra

Irodalmunk a kiegyezés óta

A vallásos versköltés

A katholikus hírlapirodalom

Lapok és folyóiratok

A magyar katholikus igehirdetés történeteAz egyházi művészet Magyarországban

A katholikus egyházi ének és zeneKatholikus egyesületek

Katholikus egyesületek Magyarországban

Katolikus legényegyesületek

A Mária-kongregáció

Magyarország katholikus egyesületei

Katholikus népkönyvtárak

Katholikus társadalmi egyesületek

Keresztény szövetkezetek

Magyar liturgia a görög katholikus egyházban

A Jó Pásztor háza Óbudán

A jeruzsálemi zarándokház

A harmadik részben a teljes magyarországi egyházszervezetet ismerteti a könyv, az egyes plébániák szintjéig, a főpapok életrajzával és a plébánosok dataival, legtöbbször fényképeivel együtt.III. RÉSZ. A KATHOLIKUS EGYHÁZ SZERVEZETE MAGYARORSZÁGBAN

A pápa és a királyi család
A pápa
Ferenc József
A trónörökös
József főherceg
Frigyes főherceg

Magyarország és a Szentszék

A magyar szent korona területén levő egyházmegyék

Esztergomi érsekség
Vaszary Kolos
Az esztergomi káptalan
Az érsekség kormányzata
Esperesi kerületek
Nógrádi főesperesség
Honti főesperesség
Barsi főesperesség
Komáromi főesperesség
Nyitrai főesperesség
Sasvári főesperesség
A pozsonyi társaskáptalan
Pozsonyi főesperesség

A győri püspökség
Széchenyi Miklós püspök
A győri székesegyházi káptalan
A püspökség kormányzata
Székesegyházi főesperesség
Soproni főesperesség
Mosoni főesperesség
Locsmándi főesperesség
Rábai főesperesség
Komáromi főesperesség (Győri p.)

A pécsi püspökség
Hetyey Sámuel pécsi püspök
A pécsi káptalan
A pécsi püspökség kormányzata
Székesegyházi főesperesség (Pécs)
Tolnai főesperesség

A veszprémi püspökség
Hornig Károly
A veszprémi káptalan
A veszprémi püspökség kormányzata
Veszprémi főesperesség
Zalai főesperesség
Somogyi főesperesség
Pápai főesperesség
Següsdi főesperesség

A váci püspökség
Csáky Károly váci püspök
A váci káptalan
A váci egyházmegye kormányzata
Vác székesegyházi főesperesség
Pesti főesperesség
Csongrádi főesperesség

Misszió-körök
A nyitrai püspökség és káptalan
Bende Imre nyitrai püspök
A nyitrai egyházmegye kormányzata
Nyitrai székesegyházi főesperesség
Trencséni főesperesség
Zsolnai főesperesség
Gradnai főesperesség

A munkácsi görög-katholikus egyházmegye
Firczák Gyula püspök
A munkácsi egyházmegye kormányzata
Beregi főesperesség
Máramarosi főesperesség
Szabolcsi főesperesség
Szatmári főesperesség
Ugocsai főesperesség
Ungi főesperesség
Zempléni főesperesség

Beszetrcebányai egyházmegye
Dr. Rimely Károly püspök
A besztercebányai káptalan
A besztercebányai egyházmegye kormányzata
Besztercebányai székesegyházi főesperesség
Turóci főesperesség
Barsi főesperesség (beszt. egyházmegye)
Nyitrai főesperesség (beszt. egyházmegye)

A székesfejérvári püspökség
Dr. Városy Gyula püspök
A székesfejérvári káptalan
A székesfejérvári püspökség kormányzata
Székesegyházi főesperesség (Szfvár)
Budai főesperesség

A szombathelyi püspökség
Dr. István Vilmos püspök
A vasvár-szombathelyi társaskáptalan
A szombathelyi egyházmegye kormányzata
Szombathelyi székesegyházi főesperesség
Németujvári főesperesség
Sárvári főesperesség
Őrségi fősperesség
Zalaegerszegi főesperesség
Alsólendvai főesperesség

Az eperjesi gör. kath. püspökség
Dr. Vályi János püspök
Az eperjesi egyházmegye kormányzata
Eperjesi székesegyházi főesperesség
Abauj-Tornai főesperesség
Borsodi főesperesség
Szepesi és gömöri főesperesség
Zempléni főesperesség (Eperjesi egyh.)

A kalocsa-bácsi főegyházmegye
Császka György, kalocsai és bácsi érsek
A kalocsai főkáptalan
A kalocsa-bácsi egyházmegye kormányzata
A kalocsai székesegyházi főesperesség
Bácsi főesperesség

Az erdélyi püspökség
Gr. Majláth Gusztáv püspök
Az erdélyi egyházmegye kormányzata
Alsófehérmegyei főesperesség
Bányavidéki főesperesség
Bárcasági dékánság és sepsi-miklósvári főesperesség
Szebeni dékánság és fogarasi főesperesség
Al-csiki és kászoni főesperesség
Felső-csiki főesperesség
Erzsébetvárosi főesperesség
Hunyadi főesperesség
Kézdi és orbai főesperesség
Kolozsí és dobokai főesperesség
Kuküllői főesperesség
Marosi főesperesség
Belső szolnoki főesperesség
Torda-aranyosí főesperesség
Udvarhelyi főesperesség

Az erdélyi róm. katholikus Státus

A csanádi püspökség
Dessewffy Sándor püspök
A csanádi székeskáptalan
A csanádi egyházmegye kormányzata
Székesegyházi vagy csanádi főesperesség
Aradi főesperesség
A Maroson túli főesperesség
Torontáli főesperesség
Karánsebesi főesperesség
Krassói főesperesség

A Váradi püspökség és káptalan
Dr. Schlauch Lőrinc püspök
A váradi egyházmegye kormányzata
Váradi székesegyházi főesperesség
Békési főesperesség
Krasznai főesperesség
Középszolnoki főesperesség

Az egri érsekség
Samassa József egri érsek
Az egri káptalan
Az egri érsekség kormányzata
Egri székesegyházi főesperesség
Hevesi főesperesség
Patai főesperesség
Szabolcsi főesperesség (egri érs.)

A szepesi püspökség
Dr. Szmrecsányi Pál püspök
A szepesi egyházmegye kormányzata
A szepesi székesegyházi főesperesség
Árvai főesperesség
Liptói főesperesség

A rozsnyói püspökség
Ivánkovics János püspök
A rozsnyói egyházmegye kormányzata
Rozsnyói székesegyházi főesperesség
Nógrádi főesperesség (Rozsnyói egyh.)
Tornai főesperesség

A kassai püspökség
Bubics Zsigmond püspök
A kassai egyházmegye kormányzata
Kassai székesegyházi főesperesség
Tarcafői főesperesség
Zempléni főesperesség (kassai egyh.)

A szatmári püspökség
Meszlényi Gyula püspök
A szatmári egyházmegye kormányzata
Szatmári székesegyházi főesperesség
Beregi főesperesség (szatmári egyh.)
Máramarosi főesperesség (szatmári egyh.)
Ugocsai főesperesség (szatmári egyh.)
Ungi főesperesség (szatmári egyh.)

A gyulafehérvári és fogarasi gör. kath. egyházmegye
Apsai Mihály Viktor érsek
Az egyháznmegye kormányzata (gör. kath.)
Fogarasi vikáriusság
A nagyváradi gör. kath. egyházmegye
Pável Mihály püspök
A nagyváradi gör. kath. egyházmegye kormányzata

A szamosújvári gör. kath. püspökség
A szamosujvári egyházmegye kormányzata
A lugosi gör. kath. egyházmegye
A lugosi egyházmegye kormányzata


A szerzetesrendek

A pannonhalmi főapátság
Dr. Fehér Ipoly pannonhalmi főapát
A pannonhalmi főapátság kormányzata
A pálos rend
A ciszterci rend
A premontrei kanonokrend
A ferencesek
A minorita rend
A kapucinusok
A domonkosok
A jezsuiták
A kármeliták
Az irgalmas rend
A szerviták
A kegyes tanítórend
A lazaristák
Leukanics Ince
A keresztény iskolatestvérek
Az apácák és iskoláik

A horvát-szlavón egyházi tartomány
A zágrábi érsekség
A szerémi és boszníai püspökség.
A zeng-modrusi egyesített püspökség

A minisztérium és a kath. ügyek
A katholikus autonómia