Imedias Kiadó

 

Juga Velimir: A magyar szent korona országaiban élő szerbek (1913)

 

c. könyvének elektronikus újrakiadása

 

 

Egy máig nélkülözhetetlen kézikönyv CD-ROM változata  

Az 1913-ban megjelent könyv az első magyar nyelvű összefoglaló a magyarországi szerbekről, rengeteg értékes, fontos információval, érdekességekkel.

 

-------------------------------------------------------

 

Rendelje meg most!

- emailen: info@imediaskiado.com

- telefonon: 30 576 6204 (Lóczy István)

 

Ára 4800- Ft a postaköltséggel együtt (átutalással vagy postai csekken)

 

Két példány megrendelése esetén egy harmadikat ajándékba adunk.

 

További információkkal természetesen örömmel állunk az Önök rendelkezésére emailen, vagy a 30 576 6204-es telefonon. 

 

 

 

 

 

Dr. Juga Velimir könyve: a szerb nézőpont

 

A mű a magyarországi nemzetiségeket a 20. század elején bemutató könyvsorozat egyik kötete.

 

Célja minél teljesebb és hiteles áttekintést adni a magyarországi szerbek történetéről, vallásáról, népszokásairól, vallásáról és egyházáról. Megismerjük a szerb ünnepeket, a gazdálkodást, az udvarlási szabályokat és a férj-feleség viszonyt, de éppígy az egyház szervezetét, iskoláit és alapítványait, a magyarországi szerb irodalom, festészet képviselőit, a nép életének, kultúrájának számos területét (a részletes tartalomjegyzék és a szerző előszava a lap alján található).

 

A megvalósulás, vagyis maga a könyv lenyűgöző egyszerűséggel, egyben tudományos pontossággal dolgozza fel ezeket a bonyolult témákat, és érdekesen, meséket, legendákat idézve tárja az olvasó elé.

 

A rendkívül színes és részletes néprajzi áttekintés, amely több helyen a szerző saját gyűjtésein alapul, máig nélkülözhetetlen kézikönyvvé teszi a könyvet.

 

A szerb nép történetének, életének bemutatásával a szerző hozzájárul az előítéletek csökkentéséhez. A könyv árnyaltan mutatja be a magyar-szerb viszonyban kialakult konfliktusokat is, lehetővé téve ezek mélyebb megértését, feldolgozását.

 

A CD változatlan formában tartalmazza a könyv szövegét, a digitális feldolgozás pedig lehetővé teszi, hogy tetszőleges kifejezésekre kereshessünk a teljes szövegben, amely növeli a kiadvány felhasználhatóságát.

 

 

 

 

 

Részletes tartalomjegyzék

 

Előszó

Bevezetés

I. Történeti áttekintés

Az Árpád-kor

A XIV. század

A XV. század

A mohácsi vész

1541 után

A XVI. század második fele

Csernovics Arzén

A beköltözés

Konfliktusok

A 18. század

A polgárjog kérdése

A katolikus szerbek

II. A szerbek lakóhelye és száma

Számuk

Nyelvjárásaik

III. A szerb nép jellemzői

Testi tulajdonságok

Jellemük

Családszeretet

A férfi-nő viszony

Költői hajlam

Népköltészet

Női dalok

Szüreti dalok

Népmesék

Legendák

Anekdoták

Közmondások

IV. Vallás

A szentek tisztelete

Búcsúk, búcsúhelyek

Karácsony

A Koledálás

Karácsony napja

Katácsonyi ünnep

Újév

Más ünnepek

Húsvét

Húsvéti szokások

A búcsú

A házi patrónus ünnepe

Pünkösd

Szentek ünnepei

V. Népszokások

Kisgyermekkor

Játékok

Ifjúkor

Lakodalom

Néphit és babona

Ráolvasások

Kártyavetők

Természeti előjelek

Esővarázslás

Halál, temetés

VI. A lakóházak, építkezés, bútorok

A házak külseje

Berendezés

Ruházat

Női viselet

Ételek

VII. Közgazdasági viszonyok

Birtokviszonyok

Gazdálkodás

Növénytermesztés

Szőlő

Állattenyésztés

Kisipar

Nagyipar és háziipar

VIII. Egyház

Egyházszervezet

A papság

Kolostorok

Az egyház vagyona

IX. Közművelődés

Tanügy

Irodalom

Drámaírás

Tudományos irodalom

Egyesületek

Újságok

Művészet

X. Szerb politikai törekvések

 

----------------------------------------------------------------------

 

A szerző előszava:

 

„A magyar szent korona országaíban lakó szerb népröl eddígelé néhány kísebb közleményen kívül magyar nyelvü munka nem jelent meg, Rajacsícs, Krausz, Sztefanovícs-Vilovszky németül, Pícot francíául és Karadzsíty szerbül írtak, de az ő munkáik egyrészt elavultak, másrészt pedíg csak éríntík vagy általánosságban beszélnek a hazaí szerbekről. Eme híány, valamínt a szomszéd Balkán félszígeten legutóbb lefolyt történelmí nevezetességü események, amelyek hazánkat ís nagy mérvben éríntík és érdeklík, elodázhatatlan szükséggé teszík szerbjeínknek mínden írányu ísmertetését.

 

E könyv bár csak szük keretek között, de fel fogja ölelní míndazon dolgokat, amelyek a hazaí szerbség társadalmí, polítíkaí, kulturálís és gazdaságí állapotaínak kíalakulására és jelenlegí helyzetére befolyással bírtak és bírnak. Kétségtelen, hogy sok közös vonása van a magyar és szerb népnek, a történetí események tanuskodnak arról, hogy a két népfaj nem egyszer küzdött együtt közös célokért és ídeálokért A magyar kírályságnak a görög császársággal való küzdelmében, majd a török háborukban, Mátyás fekete seregében, a mohácsí síkon együtt harcolt a szerb nép a magyar nemzettel, legutóbb pedíg az 1848-49-íkí szabadságharc ídején egy Damjaních jegyezte be örök ídökre nevét a magyar történelembe.

Teljes joggal bízunk tehát abban, hogy a kölcsönös megísmerés és a lelkek mélyének feltárása sok esetleges félreértést és elfogultságot fog eloszlatní és a szerb nép hűsége és hazaszeretete minden kétséget kízáróan kíállja azt a próbát, amelyet a magyar haza minden fíától joggal megvárhat s amelyet mínden ígaz és becsületes honpolgár a haza és saját érdekében ís míndenkor szíve szerínt külső kényszer nélkül ígyekszík kímutatní.

 

Abban a reményben adjuk közre tehát ezen ísmertető munkánkat, hogy azt a közélet mínden tényezője ugy a polítíkus, mínt más a szerb dolgok íránt érdeklődő egyén haszonnal és okulással fogja forgatní.”